tiny 'n' smart
database layer

Nejnovější stabilní verzi Dibi instalujte pomocí Composeru příkazem:

composer require dibi/dibi

Přehled verzí najdete na stánce Releases.

Vyžaduje PHP 8.0 nebo vyšší.

Připojení k databázi

Databázové spojení je reprezentováno objektem Dibi\Connection:

$database = new Dibi\Connection([
  'driver'  => 'mysqli',
  'host'   => 'localhost',
  'username' => 'root',
  'password' => '***',
  'database' => 'table',
]);

$result = $database->query('SELECT * FROM users');

Alternativně můžete používat statický registr dibi, který udržuje v globálně dostupném úložišti objekt spojení a nad ním volá všechny funkce:

dibi::connect([
  'driver'  => 'mysqli',
  'host'   => 'localhost',
  'username' => 'root',
  'password' => '***',
  'database' => 'test',
  'charset' => 'utf8',
]);

$result = dibi::query('SELECT * FROM users');

V případě chyby připojení se vyhodí Dibi\Exception.

Dotazy

Databázové dotazy pokládáme metodou query(), která vrací Dibi\Result. Řádky jako objekty Dibi\Row.

Všechny příklady si můžete zkoušet online na hřišti.

$result = $database->query('SELECT * FROM users');

foreach ($result as $row) {
	echo $row->id;
	echo $row->name;
}

// pole všech řádků
$all = $result->fetchAll();

// pole všech řádků, klíčem je 'id'
$all = $result->fetchAssoc('id');

// asociativní pole id => name
$pairs = $result->fetchPairs('id', 'name');

// počet řádků výsledku, pokud je znám, nebo počet ovlivněných řádků
$count = $result->getRowCount();

Metoda fetchAssoc() umí vracet i složitější asociativní pole.

Do dotazu lze velmi snadno přidávat i parametry, všimněte si otazníku:

$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE name = ? AND active = ?', $name, $active);

// nebo
$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE name = ?', $name, 'AND active = ?', $active););

$ids = [10, 20, 30];
$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE id IN (?)', $ids);
POZOR, nikdy dotazy neskládejte jako řetězce, vznikla by zranitelnost SQL injection
$database->query('SELECT * FROM users WHERE id = ' . $id); // ŠPATNĚ!!!

Místo otazníku lze používat i tzv. modifikátory.

$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE name = %s', $name);

V případě selhání query() vyhodí buď Dibi\Exception, nebo některého z potomků:

Dotazy lze pokládat také pomocí zkratek:

// vrátí asociativní pole id => name, zkratka pro query(...)->fetchPairs()
$pairs = $database->fetchPairs('SELECT id, name FROM users');

// vrátí pole všech řádků, zkratka pro query(...)->fetchAll()
$rows = $database->fetchAll('SELECT * FROM users');

// vrátí řádek, zkratka pro query(...)->fetch()
$row = $database->fetch('SELECT * FROM users WHERE id = ?', $id);

// vrátí buňku, zkratka pro query(...)->fetchSingle()
$name = $database->fetchSingle('SELECT name FROM users WHERE id = ?', $id);

Modifikátory

Kromě zástupného symbolu ? můžeme používat i modifikátory:

%s string
%sN string, ale '' se přeloží jako NULL
%bin binární data
%b boolean
%i integer
%iN integer, ale 0 se přeloží jako NULL
%f float
%d datum (očekává DateTime, string nebo UNIX timestamp)
%dt datum & čas (očekává DateTime, string nebo UNIX timestamp)
%n identifikátor, tedy název tabulky či sloupce
%N identifikátor, považuje tečku za běžný znak
%SQL SQL – přímo vloží do SQL (alternativou je Dibi\Literal)
%ex expanduje pole
%lmt speciální – doplní do dotazu LIMIT
%ofs speciální – doplní do dotazu OFFSET

Příklad:

$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE name = %s', $name);

Pokud $name je null, vloží se do SQL příkazu NULL.

Pokud proměnná je pole, tak se modifikátor aplikuje na všechny jeho prvky a ty se vloží do SQL oddělené čárkami:

$ids = [10, '20', 30];
$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE id IN (%i)', $ids);
// SELECT * FROM users WHERE id IN (10, 20, 30)

Modifikátor %n využijete v případě, že název tabulky nebo sloupce je proměnnou. (Pozor, nedovolte uživateli manipulovat s obsahem takové proměnné):

$table = 'blog.users';
$column = 'name';
$result = $database->query('SELECT * FROM %n WHERE %n = ?', $table, $column, $value);
// SELECT * FROM `blog`.`users` WHERE `name` = 'Jim'

Pro operátor LIKE jsou k dispozici čtyři speciální modifikátory:

%like~ výraz začíná řetězcem
%~like výraz končí řetězcem
%~like~ výraz obsahuje řetězec
%like výraz je řetězec

Hledej jména začínající na určitý řetězec:

$result = $database->query('SELECT * FROM table WHERE name LIKE %like~', $query);

Modifikátory polí

Parameterem vkládaným do SQL dotazu může být i pole. Tyto modifikátory určují, jak z něj sestavit SQL příkaz:

%and   key1 = value1 AND key2 = value2 AND ...
%or   key1 = value1 OR key2 = value2 OR ...
%a assoc key1 = value1, key2 = value2, ...
%l %in list (val1, val2, ...)
%v values (key1, key2, ...) VALUES (value1, value2, ...)
%m multi (key1, key2, ...) VALUES (value1, value2, ...), (value1, value2, ...), ...
%by řazení key1 ASC, key2 DESC ...
%n názvy key1, key2 AS alias, ...

Příklad:

$arr = [
  'a' => 'hello',
  'b' => true,
];

$database->query('INSERT INTO table %v', $arr);
// INSERT INTO `table` (`a`, `b`) VALUES ('hello', 1)

$database->query('UPDATE `table` SET %a', $arr);
// UPDATE `table` SET `a`='hello', `b`=1

V klauzuli WHERE lze použít modifikátory %and nebo %or:

$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE %and', [
	'name' => $name,
	'year' => $year,
]);
// SELECT * FROM users WHERE `name` = 'Jim' AND `year` = 1978

Viz také Složitější dotazy.

Modifikátor %by slouží k řazení, v klíčích uvedeme sloupce a hodnotou bude boolean určující, zda řadit vzestupně:

$result = $database->query('SELECT id FROM author ORDER BY %by', [
	'id' => true, // vzestupně
	'name' => false, // sestupně
]);
// SELECT id FROM author ORDER BY `id`, `name` DESC

Insert, Update & Delete

Data vkládáme do SQL dotazu jako asociativní pole. Modifikátory ani zástupný znak ? není nutné v těchto případech uvádět.

$database->query('INSERT INTO users', [
	'name' => $name,
	'year' => $year,
]);
// INSERT INTO users (`name`, `year`) VALUES ('Jim', 1978)

$id = $database->getInsertId(); // vrátí auto-increment vloženého záznamu

$id = $database->getInsertId($sequence); // nebo hodnotu sekvence

Vícenásobný INSERT:

$database->query(
	'INSERT INTO users',
	[
		'name' => 'Jim',
		'year' => 1978,
	],
	[
		'name' => 'Jack',
		'year' => 1987,
	]
);
// INSERT INTO users (`name`, `year`) VALUES ('Jim', 1978), ('Jack', 1987)

Mazání:

$database->query('DELETE FROM users WHERE id = ?', $id);

// vrací počet smazaných řádků
$affectedRows = $database->getAffectedRows();

Úprava záznamů:

$database->query('UPDATE users SET', [
	'name' => $name,
	'year' => $year,
], 'WHERE id = ?', $id);
// UPDATE users SET `name` = 'Jim', `year` = 1978 WHERE id = 123

// vrací počet změněných řádků
$affectedRows = $database->getAffectedRows();

Vložení záznamu, nebo úprava, pokud již existuje:

$database->query('INSERT INTO users', [
	'id' => $id,
	'name' => $name,
	'year' => $year,
], 'ON DUPLICATE KEY UPDATE %a', [ // tady už modifikátor %a uvést musíme
	'name' => $name,
	'year' => $year,
]);
// INSERT INTO users (`id`, `name`, `year`) VALUES (123, 'Jim', 1978)
//  ON DUPLICATE KEY UPDATE `name` = 'Jim', `year` = 1978

Transakce

Pro práci s transakcemi slouží čtveřice metod:

$database->beginTransaction(); // zahájení transakce

$database->commit(); // potvrzení

$database->rollback(); // vrácení zpět

$database->transaction(function () {
	// nejaka akce
});

Testování

Abyste si mohli trošku s Dibi hrát, je tu připravena metoda test(), které předáte parametry stejně jako query(), ovšem místo provedení SQL příkazu se tento barevně vypíše na obrazovku.

Výsledky dotazu je možné vypsat jako tabulku pomocí $result->dump().

K dispozici jsou dále proměnné:

dibi::$sql; // poslední SQL příklaz
dibi::$elapsedTime; // jeho doba trvání v sec
dibi::$numOfQueries; // celkem SQL příkazů
dibi::$totalTime; // celkový čas v sec

Složitější dotazy

Parametrem může být také objekt DateTime.

$result = $database->query('SELECT * FROM users WHERE created < ?', new DateTime);

$database->query('INSERT INTO users', [
	'created' => new DateTime,
]);

Nebo SQL literál:

$database->query('UPDATE table SET', [
	'date' => $database->literal('NOW()'),
]);
// UPDATE table SET `date` = NOW()

Nebo výraz, ve kterém lze používat zástupné znaky ? nebo modifikátory:

$database->query('UPDATE `table` SET', [
	'title' => $database::expression('SHA1(?)', 'tajne'),
]);
// UPDATE `table` SET `title` = SHA1('tajne')

Při update lze modifikátory uvádět přímo v klíčích:

$database->query('UPDATE table SET', [
	'date%SQL' => 'NOW()', // %SQL znamená SQL ;)
]);
// UPDATE table SET `date` = NOW()

V podmínkách (tj. u modifikátorů %and a %or) není nutné uvádět klíče:

$result = $database->query('SELECT * FROM `table` WHERE %and', [
	'number > 10',
	'number < 100',
]);
// SELECT * FROM `table` WHERE (number > 10) AND (number < 100)

V položkách lze používat i modifikátory nebo zástupné znaky:

$result = $database->query('SELECT * FROM `table` WHERE %and', [
	['number > ?', 10], // nebo $database::expression('number > ?', 10)
	['number < ?', 100],
	['%or', [
		'left' => 1,
		'top' => 2,
	]],
]);
// SELECT * FROM `table` WHERE (number > 10) AND (number < 100) AND (`left` = 1 OR `top` = 2)

Modifikátor %ex vloží do SQL všechny prvky pole:

$result = $database->query('SELECT * FROM `table` WHERE %ex', [
	$database::expression('left = ?', 1),
	'AND',
	'top IS NULL',
]);
// SELECT * FROM `table` WHERE left = 1 AND top IS NULL

Podmínky v SQL příkazu

Podmíněné SQL příkazy se ovládají pomocí tří modifikátorů %if, %else a %end. První z nich %if se musí nacházet zcela na konci řetězce představujícího SQL a za ním následuje proměnná:

$user = ???

$result = $database->query('
	SELECT *
	FROM table
	%if', isset($user), 'WHERE user=%s', $user, '%end
	ORDER BY name
');

Podmínku lze doplnit o část %else:

$result = $database->query('
	SELECT *
	FROM %if', $cond, 'one_table %else second_table
');

Podmínky můžete zanořovat do sebe.

Identifikátory a řetězce v SQL

Samotné SQL prochází zpracováním, aby vyhovovalo konvencím dané databáze. Identifikátory (jména tabulek a sloupců) lze uvozovat do hranatých závorek nebo zpětných uvozovek, dále řetězce jednoduchými či dvojitými uvozovkami, nicméně na server se pošle vždy to, co databáze žádá. Příklad

$database->query("UPDATE `table` SET [status]='I''m fine'");
// MySQL: UPDATE `table` SET `status`='I\'m fine'
// ODBC: UPDATE [table] SET [status]='I''m fine'

Uvozovka se uvnitř řetězce v SQL zapisuje zdvojením.

Výsledek jako asociativní pole

Příklad: vrátí výsledky jako asociativního pole, kde klíčem bude hodnota políčka id:

$assoc = $result->fetchAssoc('id');

Největší síla funkce fetchAssoc() se projeví u SQL dotazu spojujícího několik tabulek s různými typy vazeb. Databáze z toho udělá plochou tabulku, fetchAssoc jí vrátí tvar.

Příklad: Mějme tabulku zákazníků a objednávek (vazba N:M) a položíme dotaz:

$result = $database->query('
 SELECT customer_id, customers.name, order_id, orders.number, ...
 FROM customers
 INNER JOIN orders USING (customer_id)
 WHERE ...
');

A rádi bychom získali vnořené asociativní pole podle ID zákazníka a poté podle ID objednávky:

$all = $result->fetchAssoc('customer_id|order_id');

// budeme jej procházet takto:
foreach ($all as $customerId => $orders) {
  foreach ($orders as $orderId => $order) {
    ...
  }
}

Asociativní deskriptor má obdobnou syntax, jako když pole píšete pomocí přiřazení v PHP. Tedy 'customer_id|order_id' představuje sérii přiřazení $all[$customerId][$orderId] = $row;, postupně pro všechny řádky.

Někdy by se hodilo, aby se asociovalo podle jména zákazníka namísto jeho ID:

$all = $result->fetchAssoc('name|order_id');

// k prvkům pak přistupujeme třeba takto:
$order = $all['Arnold Rimmer'][$orderId];

Co když ale existuje více zákazníků se stejným jménem? Tabulka by měla mít spíš tvar:

$row = $all['Arnold Rimmer'][0][$orderId];
$row = $all['Arnold Rimmer'][1][$orderId];
...

Rozlišujeme tedy více možných Rimmerů pomocí klasického pole. Asociativní deskriptor má opět formát podobný přiřazování, s tím, že sekvenční pole představuje []:

$all = $result->fetchAssoc('name[]order_id');

// iterujeme všechny Arnoldy ve výsledcích
foreach ($all['Arnold Rimmer'] as $arnoldOrders) {
  foreach ($arnoldOrders as $orderId => $order) {
    ...
  }
}

Vrátíme se k příkladu s deskriptorem 'customer_id|order_id' a zkusíme vypsat objednávky jednotlivých zákazníků:

$all = $result->fetchAssoc('customer_id|order_id');

foreach ($all as $customerId => $orders) {
  echo "Objednávky zákazníka $customerId":

  foreach ($orders as $orderId => $order) {
    echo "Číslo dokladu: $order->number";
    // jméno zákazníka je v $order->name
  }
}

Bylo by hezké místo ID zákazníka vypsat jeho jméno. Jenže to bychom museli dohledávat v poli $orders. Výsledky si proto necháme upravit do takovéhoto tvaru:

$all[$customerId]->name = 'John Doe';
$all[$customerId]->order_id[$orderId] = $row;
$all[$customerId]->order_id[$orderId2] = $row2;

Tedy mezi $customerId a $orderId vložíme ještě mezičlánek. Tentokrát ne číslované indexy, jaké jsme použili pro odlišení jednotlivých Rimmerů, ale rovnou databázový záznam. Řešení je velmi podobné, jen si stačí zapamatovat, že záznam symbolizuje šipka:

$all = $result->fetchAssoc('customer_id->order_id');

foreach ($all as $customerId => $row) {
  echo "Objednávky zákazníka $row->name":

  foreach ($row->order_id as $orderId => $order) {
    echo "Číslo dokladu: $order->number";
  }
}

Prefixy & substituce

Názvy tabulek a sloupců mohou obsahovat proměnné části. Ty si nejprve nadefinujeme:

// vytvoří novou substituci :blog: ==> wp_
$database->substitute('blog', 'wp_');

a poté použijeme v SQL. Všimněte si, že v SQL jsou uvozeny dvojtečkama:

$database->query("UPDATE [:blog:items] SET [text]='Hello World'");
// UPDATE `wp_items` SET `text`='Hello World'

Datové typy buňek

Dibi automaticky detekuje typy jednotlivých sloupců dotazu a převádí buňky na nativní typy PHP. Typ můžeme určit i manuálně. Možné typy najdete ve třídě Dibi\Type.

$result->setType('id', Dibi\Type::INTEGER); // id bude integer
$row = $result->fetch();

is_int($row->id) // true

Logování

Dibi má v sobě zabudovaný logger, kterým můžete sledovat všechny vykonané SQL příkazy a měřit délku jejich trvání. Aktivace:

$database->connect([
	'driver'  => 'sqlite',
	'database' => 'sample.sdb',
	'profiler' => [
		'file' => 'file.log',
	],
]);

Šikovnější profiler je panel pro Tracy, který se aktivuje při propojení s Nette.

Připojení do Nette

V konfiguračním souboru zaregistrujeme DI rozšíření a přidáme sekci dibi – tím se vytvoří potřebné objekty a také databázový panel v Tracy debugger baru.

extensions:
	dibi: Dibi\Bridges\Nette\DibiExtension22

dibi:
	host: localhost
	username: root
	password: ***
	database: foo
	lazy: true

Poté objekt spojení získáme jako službu z DI kontejneru, např.:

class Model
{
	private $database;

	public function __construct(Dibi\Connection $database)
	{
		$this->database = $database;
	}
}

Komunitní rozšíření

Nad Dibi staví nejrůznější knihovny, ORM a rozšíření. Celý jejich seznam najdete na Packagistu.

Našli jste chybu? Pošlete prosím pull request do dokumentace.